Ochrana osobních údajů

Účel ochrany osobních údajů. Společnost Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4801, Identifikační číslo: 430 04 351 (dále jen „BMS“) respektuje soukromí všech návštěvníků těchto internetových stránek (dále jen „Stránky“) v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů (včetně plného znění směrnice Evropské unie 95/46/EC a všech právních předpisů, které ji implementují, zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), (dále jen „předpisy na ochranu osobních údajů“). BMS vyvinula tento plán ochrany osobních údajů, aby uvědomila uživatele o způsobu shromažďování a použití osobních údajů, které by uživatel mohl poskytnout během návštěvy Stránek. Před použitím nebo umístěním údajů na Stránky si, prosím, přečtěte celý způsob ochrany osobních údajů na Stránkách. Uživatel vstupem na Stránky potvrzuje, že rozumí a souhlasí s podmínkami ochrany osobních údajů.

Informace dobrovolně poskytnuté uživateli. Uživatel může navštívit velkou část Stránek bez toho, abychom se dozvěděli, kdo je nebo se o něm dozvěděli jakékoli osobní údaje. Určitá část Stránek nicméně může vyžadovat poskytnutí údajů za účelem odpovědi na uživatelův dotaz nebo aby uživatel mohl užívat nabízené funkce a zúčastnit se jednotlivých aktivit. Část informací, které uživatel předloží, mohou být osobní údaje. Kdykoli se uživatel na Stránkách pokusí zpřístupnit některý z interaktivních nástrojů, které vyžadují osobní údaje, bude mu nabídnut souhlas s odesláním vyžadovaných informací. Osobní údaje uživatele užijeme pouze v souladu s plánem ochrany osobních údajů Stránek, jinak vás budeme informovat nebo budeme vyžadovat váš souhlas v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů. V případě, že nám uživatel oznámí, že nechce, abychom k dalšímu kontaktu s ním, mimo splnění jakýchkoli jiných požadavků, jeho osobní údaje již užívali, budeme jeho přání respektovat. V případě, že nám uživatel předá osobní údaje jiné osoby, jako je např. spolupracovník, budeme předpokládat, že k tomu měl souhlas příslušné osoby. Uživatel má vždy možnost své osobní údaje neposkytnout, v tom případě mu však může být odepřen přístup k jednotlivým funkcím, které tyto údaje vyžadují.

Použití osobních údajů. Pokud nám poskytnete osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo a jiné osobní údaje, dáváte nám tím souhlas kontaktovat vás za účelem splnění vašeho požadavku, poskytnutí informací, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat (dále jen „povolené účely“). Uživatel má však vždy možnost se z této služby odhlásit. Jakékoli osobní údaje vámi poskytnuté budou zpracovány pouze dle povoleného účelu BMS. Může se nicméně stát, že v souvislosti s povolenými účely bude potřeba osobní údaje zpřístupnit pečlivě vybraným dodavatelům či partnerům BMS nebo údaje nechat převést či zpřístupnit zaměstnancům BMS mimo Evropský hospodářský prostor, včetně Spojených Států. S osobními údaji je však vždy zacházeno důvěrně a v souladu s příslušnými právními předpisy a způsobem na těchto Stránkách uvedeným.

Použití a zpřístupnění neosobních údajů. Data, která nejsou osobními údaji, tak jak jsou osobní údaje definovány předpisy na ochranu osobních údajů, např. otázky, komentáře, nápady a návrhy, nebudou považovány za důvěrné. BMS může s těmito údaji nakládat svobodně a libovolně, zpřístupňovat je za jakýmkoliv účelem a jakýmkoliv způsobem a prostředky, bez jakýchkoli povinností vůči příslušnému uživateli.

Diskusní fóra, blogy a chatovací místnosti. Pokud se uživatel zapojí do diskusních fór, blogů nebo chatovacích místností na Stránkách, data a informace, které takto sdílí, budou dostupné všem osobám, potenciálně i zaměstnancům BMS, kteří mají k takovým diskusním fórům nebo chatům přístup. Názor každého uživatele zveřejněný na fórech či chatovacích místnostech je vlastní takovému uživateli a nijak neodráží názor BMS.

Kvalita a bezpečnost informací. Naším záměrem je chránit osobní údaje uživatele. Implementujeme náležité procesy a opatření, jako je využití kódování při přenosu citlivých informací apod., to nám pomáhá udržovat vaše informace bezpečné a kvalitní.

Cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači. Jsou běžně používány pro zajištění provozu a napomáhají efektivnějšímu fungování webových stránek. Také mohou poskytovat určité informace majiteli stránek.
Níže uvedená tabulka vysvětluje, jaké cookies používáme a proč.

Cookie Název Trvání Účel
Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nutné k základnímu fungování webových stránek.
BannerInfo
BIGipServer*
2016/11/02
Relace
Zajištění bezpečného přihlášení.
Zapamatovat si průběh vyplňování objednávky.
Funkční cookies

Tyto cookies umožňují analyzovat používání webových stránek za účelem měření a zlepšování jejich výkonnosti.
UnicaID
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
2021/07/09
2017/04/04
2017/04/04
Relace
Uložení přihlašovacích údajů.
Zapamatovat si obsah nákupního košíku.
Zajišťovat konzistentní vzhled webu.
Reklamní cookies

Tyto cookies jsou používány reklamními společnostmi k zobrazování reklam, které jsou relevantní vašemu zájmu.
Umožňovat sdílení stránek na sociálních sítích.
Umožňovat vkládání komentářů.
Nabízet reklamy na základě Vašich zájmů.

Jak mohu změnit nastavení cookies?
Nastavení cookies můžete jednoduše změnit přes ikonu TRUSTe, zobrazenou na každé webové stránce.

Ochrana osobních údajů pro odkazy na internetové stránky.
Stránky mohou jako výhodu uživatelům obsahovat odkazy na jiné internetové stránky s užitečnými informacemi. Uživatel by si měl být vědom toho, že na užívání takovýchto stránek se ochrana osobních údajů nevztahuje. Uživatel by si měl před vstupem na takovéto stránky pozorně přečíst plán ochrany osobních údajů takových stránek a obeznámit se s jejich přístupem k soukromí, bezpečnosti, shromažďování údajů a sdílení údajů. BMS není odpovědná za obsah, odkazy nebo ochranu osobních údajů na jiných stránkách.

Právní a regulační požadavky. Pokud uživatel užije Stránek ke kontaktování BMS ve vztahu k jeho zkušenosti s jedním z jejich výrobků, můžeme tyto informace použít ve zprávě správním úřadům a jiným orgánům dle požadavků příslušných zákonů. Informace můžeme také použít ke kontaktování předepisujícího lékaře při výskytu nežádoucí příhody spojené s výrobky BMS. Uživatel by si měl také být vědom toho, že BMS nemusí mít možnost vyhovět požadavku uživatele odstranit či změnit osobní údaje, které jsou spojené s nežádoucí příhodou léčivého přípravku a které byly předány BMS zdravotními odborníky nebo spotřebiteli.

Tyto Stránky nebyly vytvořeny, neslouží a nesmí být používány k poskytování bezpečnostních informací vztahujících se k výrobkům BMS. Vymáhání práva. BMS může být vyžadována, příkazem soudu nebo podle právních předpisů, k vydání údajů o vás příslušným orgánům nebo soudům. BMS na takovéto výzvy bude reagovat v souladu s právními předpisy a učiní vhodné kroky k zajištění toho, aby žadatel o takové informace rozuměl citlivosti osobních údajů, které může získat. Tímto si výslovně vyhrazujeme právo spolupracovat s příslušnými orgány.

Online ochrana soukromí dětí. Velmi nám záleží na ochraně soukromí dětí. Nemáme v úmyslu shromažďovat žádné osobní údaje dětí mladších 18 let. Pokud nám dítě předalo osobní údaje, zákonný zástupce dítěte by měl kontaktovat BMS, aby smazala takové informace z našich složek.

Přístup, oprava a další informace. Uživatel může mít přístup ke svým osobním údajům v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů za účelem úpravy, opravy či smazání takových údajů kontaktováním nás na telefonním čísle [+420 221 016 111]. Pokud si uživatel přeje smazat své jméno z naší databáze, nadále od nás nepřijímat informace nebo by si přál dozvědět se více informací o ochraně osobních údajů na Stránkách, může nás kontaktovat na tel. čísle [+420 221 016 111].

Změny v našem Plánu ochrany osobních údajů. V mezích příslušných právních předpisů může BMS kdykoli upravit tyto podmínky použití aktualizováním tohoto dokumentu. Uživatel je takovýmito změnami vázán a měl by proto pravidelně navštěvovat Stránky, aby se obeznámil s podmínkami použití, kterými je vázán.