KODEX O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ FEDERACE EFPIA

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) přijala kodex o zveřejňování informací (Disclosure Code), na jehož základě musely členské asociace do 21. prosince 2013 začlenit do svých národních kodexů ustanovení o transparentnosti. Kodex o zveřejňování informací federace EFPIA zavádí pro členy EFPIA pravidla pro zveřejňování určitých převodů prostředků ve prospěch zdravotnických pracovníků a zdravotnických organizací. Zveřejňovány mají být například informace o grantech udělených zdravotnickým organizacím nebo platbách zdravotnickým pracovníkům za poradenské služby ohledně veřejných projevů.

Jako člen federace EFPIA plně podporujeme kodex EFPIA o zveřejňování informací týkajících se převodů prostředků z farmaceutických společností ve prospěch zdravotnických pracovníků a zdravotnických organizací. Platby ve prospěch zdravotnických pracovníků a zdravotnických organizací evidovaných v Evropě začneme zveřejňovat v souladu s tímto kodexem o zveřejňování informací v roce 2016. Doufáme, že to povede k většímu povědomí a vybudování naprosté důvěry v oprávněnost spolupráce našeho odvětví se zdravotnickou profesí.

Kodex o zveřejňování informací federace EFPIA – často kladené otázky

Jaká jsou specifika kodexu o zveřejňování informací federace EFPIA?

 • V souladu s kodexem EFPIA ze dne 1. ledna 2015 musí společnost BMS shromažďovat, uchovávat a zveřejňovat informace o určitých platbách a převodech prostředků prováděných přímo nebo nepřímo ve prospěch buď zdravotnických pracovníků, nebo zdravotnických organizací. To musí probíhat v naprostém souladu s místními a případně evropskými zákony a předpisy pro ochranu dat.
 • První zveřejnění, které bude zahrnovat informace o platbách a převodech hodnot zrealizovaných v kalendářním roce 2015, bude provedeno v roce 2016.
 • Informace o platbách a převodech prostředků se musejí zveřejňovat jednou za rok. Společnost BMS se zavázala chránit osobní údaje příjemců plnění a zveřejnit platby a převody prostředků provedené ve prospěch příjemců pouze s jejich předchozím souhlasem.

Jaké platby a převody hodnot vztahující se ke zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím budou zveřejňovány?

Zdravotnický pracovník Zdravotnická organizace
 • Registrační poplatky
 • Cestovné
 • Platby za ubytování Platby za služby a poradenství
 • Platby za služby a poradenství
 • Příspěvky na úhradu nákladů spojených s akcemi
 • Dohody o sponzoringu
 • Registrační poplatky
 • Cestovné
 • Platby za ubytování
 • Platby za služby a poradenství
 • Dary a granty

Proč je potřeba kodex o zveřejňování informací?

Veřejnost chce stále častěji vědět, že vztahy mezi farmaceutickými společnostmi, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi nemají nepatřičný vliv na rozhodování v klinické praxi a že si mohou být jisti, že jejich lékař jim doporučuje, podává nebo účtuje vhodnou péči a léčbu pouze na základě klinických důkazů a zkušeností. Tento kodex má pacientům a dalším zainteresovaným skupinám pomoci lépe porozumět legitimním vztahům mezi farmaceutickými společnostmi, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi a má následně posílit jejich pracovní vztahy.

Další často kladené otázky týkající se kodexu o zveřejňování informací federace EFPIA:

viz http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Etický kodex asociace AIFP

Proč spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky

Spolupracujeme s některými předními experty v oblasti zdravotnictví z České republiky, jejichž hluboké znalosti, odbornost a vhled do problematiky specifických onemocnění nebo terapií mohou přispět k tomu, že naše léky budou odpovídat potřebám pacientů a pomohou jim překonat závažná onemocnění.

Proč zveřejňujeme platby ve prospěch zdravotnických pracovníků

Řídíme se nejvyššími etickými normami, včetně zásad společnosti BMS a etického kodexu asociace AIFP upravujícího komunikaci se zdravotnickými pracovníky. Lékařům a výzkumným pracovníkům klinických hodnocení poskytujeme odpovídající náhradu za čas, odbornost a služby, které využíváme při provádění výzkumů financovaných odbornými společnostmi nebo ke vzdělávání jejich kolegů o lécích. To zvyšuje úroveň klinických znalostí a nepochybně představuje přínos pro pacienty.

Metodologie zveřejňování informací

Hlášení EFPIA o zveřejňovaných informacích

Máte-li jakékoli otázky týkající se transakcí hlášených společností Bristol-Myers Squibb, kontaktujte nás: